• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Informacje podstawowe
1. Regulamin Sklepu Internetowego (dalej „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Klientów z serwisu internetowego Sklep Internetowy AURIS-MED (dalej „Sklep”), dostępnego pod domeną www aurismed.skys-hop.pl oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania za pośrednictwem serwisu zakupu w Sklepie.
2. Właścicielem Sklepu jest:
AURIS-MED Aparaty Słuchowe s.c.,
ul. Matejki 45a, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 5993191455, REGON 365816138
zwany dalej ,,Sprzedający”.

§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie adresu wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia lub zamówieniu.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary wolne od wad.
4. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne produktów na zasadzie art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
6. Zamówiony towar zostanie wysłany pod adres wskazany przez Zamawiającego zazwyczaj następnego dnia roboczego jednak nie później niż przed upływem 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.
7. W przypadku braku towaru w Sklepie, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas zamówienia.
8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT, sprzedający zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury i paragonu drogą mailową.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych w Sklepie, wprowadzania nowych produktów, wycofywania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
10.Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

§3 Zakupy w sklepie
1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu można składać 24 godz na dobę.
2. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00 dzwoniąc pod numer 606 648 860
3. Złożenie zamówienia telefonicznego następuje poprzez podanie drogą telefoniczną danych niezbędnych do złożenia zamówienia.
4. Towar zamówiony telefonicznie będzie wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty uiszczonej przez Kupującego na koncie Sprzedawcy w mBanku o numerze: 98114020040000350276546033
5. Zamówione produkty mogą Państwo również obierać w naszych gabinetach protetyki słuch. Po zamówieniu produktów prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia odbioru. Tel. 606 648 860.
Adresy odbioru: Gorzów Wielkopolski ul. Matejki 45A Poniedziałek - Piątek  09:00 - 15:00, Pyrzyce ul. Jana Pawła II 11 Przychodnia Eskulap gab. 120 Środa 09:12:00, Lipiany ul. Myśliborska 4, Przychodnia Środa 13:00-14:00.
6. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto za towar.
7. Końcowa wartość zamówienia będzie powiększona o koszt transportu wskazany przez Kupującego.
8. Towar wybrany do kupienia należy dodać do koszyka w Sklepie.
9. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: metodę płatności za zamówienie, sposób dostawy towaru a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
10. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
11. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
12. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.
13. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie, drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
14. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia.
15. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu

§4 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, lecz nie ma obowiązku korzystania z tego wzoru) wysyłając informację na adres: dariusz.blaszczyński@vp.pl lub dowolnej formie potwierdzającej fakt zgłoszenia odstąpienia od umowy.
3. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
5. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
7. Zwroty towaru należy wysyłać lub dostarczyć na adres:
AURIS-MED Aparaty Słuchowe, ul. Matejki 45a, 66-400 Gorzów Wlkp.

§ 5 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6 Reklamacje
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy wskazany w § 1 Regulaminu lub elektronicznie: dariusz.blaszczynski@vp.pl
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres:Auris-Med Aparaty Słuchowe ul. Matejki 45a, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§7. Ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca oświadcza, że dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się też na drodze postępowania mediacyjnego, jeśli to nie usatysfakcjonuje żadnej ze stron sprawę rozstrzyga sąd.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu.

Załącznik 1 - formularz odstąpienia od umowy 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:


...............................................................................................................................................................................

 

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

 

................................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, iż:

  1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą:

     

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

i zwracam wymienione poniżej towary:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej

wymienionej ustawie.

Data otrzymania towaru: ....................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury ….................................................................................

 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

.....................................................................................................................................................................

Właściciel rachunku:..................................................................................

 

 

............................................                                                       …............................................

miejscowość i data                                                                                                                     podpis klienta